විදුලි ලෝඩරය

 • උද්‍යාන ට්‍රැක්ටරය SA910 සඳහා විදුලි ඉදිරිපස ලෝඩරය

  SA910

  ශ්රේණිගත භාරය: 1000kgs
  බාල්දි ධාරිතාව: 0.5-1.2cbm
  බැටරි ධාරිතාව 48V/420AH

තොරතුරු ඉල්ලා අප අමතන්න

 • වෙළඳ නාම (1)
 • වෙළඳ නාම (2)
 • වෙළඳ නාම (3)
 • වෙළඳ නාම (4)
 • වෙළඳ නාම (5)
 • වෙළඳ නාම (6)
 • වෙළඳ නාම (7)
 • වෙළඳ නාම (8)
 • වෙළඳ නාම (9)
 • වෙළඳ නාම (10)
 • වෙළඳ නාම (11)
 • වෙළඳ නාම (12)
 • වෙළඳ නාම (13)