දුරේක්ෂ පූරණය

 • සන්ධිගත දුරේක්ෂ රෝද පූරණය SA3500

  SA3500

  ශ්‍රේණිගත බර: 2500KGS
  බාල්දි ධාරිතාව: 1.5CBM
  මෙහෙයුම් බර: 7650KGS
  එන්ජිම: 92KW/124HP

 • සංයුක්ත දුරේක්ෂ කාරකය SA3000

  SA3000

  ශ්‍රේණිගත බර: 2000KG
  බාල්දි ධාරිතාව: 1.0CBM
  මෙහෙයුම් බර (kg): 5600
  එන්ජින් බලය: 76KW/100HP

තොරතුරු ඉල්ලා අප අමතන්න

 • වෙළඳ නාම (1)
 • වෙළඳ නාම (2)
 • වෙළඳ නාම (3)
 • වෙළඳ නාම (4)
 • වෙළඳ නාම (5)
 • වෙළඳ නාම (6)
 • වෙළඳ නාම (7)
 • වෙළඳ නාම (8)
 • වෙළඳ නාම (9)
 • වෙළඳ නාම (10)
 • වෙළඳ නාම (11)
 • වෙළඳ නාම (12)
 • වෙළඳ නාම (13)